Xem bói tình duyên tuổi Mậu Thìn 1988
792 views

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN


(Chồng vợ đồng 1 tuổi)
Lời giải xem tuoi vo chong: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng trung bình
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn, công việc đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo
chi đều có quí nhân giúp đỡ, háo tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong
khiếm dụng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay
phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chuyện
ở cùng với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau không đặng trung bình, về hào tài
luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng tốt, gặp
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá cùng với đời và có chức phận, nhiều người ha
mến thương, háo tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang
hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh v à kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật, tánh tình vợ
chồng hòa hạp, chung s ống cùng với nhau khá kiên cố làm ăn, công việc sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

>>> Xem thêm kiến thức suc khoe sinh san ngay.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng trung bình
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn, công việc đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt
đều yên phận, hào tài ấm no, hào con trung bình, sinh con đầu là gái han, vật dụng
trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay lo tính, ý hay giao thiệp, tánh
tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở cùng với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn, công việc đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và
đồng lo cùng với nhau.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn, công việc không đặng phát triển , phảI chịu cảnh thiếu
nghèo, dầu có sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua n ày, hào con đông đủ, vật
dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay
làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa
hạp, ở cùng với nhau khá kiên cố mớI ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau đặng tốt, nên thương lẫn cùng với nhau.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng trung bình
gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn, công việc đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng đều thôg
suốt, háo tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, tro
mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hay tương xung, lời tiếng bất hòa, ở với
nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn, công việc đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau không đặng trung bình, về tâm ý
kiên nhẫn.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng tốt, gặp
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá cùng với đời hoặc có chức phận, hào tài tường
vượng hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn
miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng hưởng
cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng trung bình
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn, công việc đ ều thông suốt, đặng co 1 chút ít ch
phận để làm ăn, công việc , hào tài đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh lạt long, bản thân có tiểu tật, lời nói hay th
mắc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng như thế, tánh tình
chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn, công việc đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân
chuyển.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng tốt, gặp
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, nhiều những hay mến thương, cầu lo việc
chi thường có qúi nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà
sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài ngày lớn
tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống cùng với nhau làm ăn, công việc đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau đặng tốt, hưởng cảnh ấm no và an vui

>>> Có thể bạn quan tâm đến cách giảm cân nhanh hiệu quả.

ĐOÁN PHỤ THÊM
Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng, ăn nói cùng với đới lanh lẹ, b ản th ân hay có
tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở cùng với nhau khá cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh, ở cùng với
nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng làm ăn, công việc ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con
đông đủ.
Tánh người vợ ó duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân
hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống cùng với nhau đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI, lời nói ngay
thật, ở cùng với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn, công việc đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ ưa trồng tỉa, tánh rộng rãi, trong bổn thân có tiểu tật, số khó giữ
tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn, công việc kiên cố sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, hay làm có tài cũng hay
hao ph á t ài, ở cùng với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên cần năng mới đủ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, chân hay đi, bản thân hay
có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở đồng lo làm ăn, công việc đặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm
có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở cùng với nhau khá nhẫn nại
làm ăn, công việc mới đặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá,
trong ngoài đều yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà
sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ
chồng hòa hạp, chung ở cùng với nhau làm ăn, công việc sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn, công việc không đặng phát
đạt, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số, có số
nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khi ếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau không đặng tốt, khá nên kiên cố và bền
chí, nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời cùng với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay thương mến, cầu lo việc
chi đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ
tự.
Tánh người vợ miệng hay rầy nói, doc bao phu nu bổn thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền
tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên nhẫn nại ở cùng với
nhau làm ăn, công việc cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở cùng với nhau đặng tốt, khá thương lẫn và chung lo.
ĐOÁN PHỤ THÊM
Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui
vẻ, ở cùng với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn, công việc đặng hưởng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thương bị hao tài, tiền của ,
ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở nó kiên cố làm ăn, công việc tốt.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài
cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nạị làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ hiền, ít nói, hòa hạp cùng với đời, bổn thân có tiểu bệnh, ở cùng với nhau vợ
chồng hòa thuận, khá chung lo làm ăn, công việc nên nhà.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở cùng với nhau làm ăn, công việc không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con
thiểu số, có số nuôi con nuôi.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình
vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn, công việc nên cần năng mới đủ no.