Thai nhi 7 tuần tuổi, bác sĩ đã kết luận 10 tuần. Nếu lúc đó, nghe lời bác sĩ bỏ con, thì chắc bây giờ vợ chồng chị ân hận lắm

Xem Thêm